Loading...
Skip to main content

Informativni dokumenti o naknadama na tržištu Crne Gore

Banke su dužne da izrade Informativni dokument o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje (Informativni dokument o naknadama) u skladu sa Odlukom o izgledu i formatu informativnog dokumenta o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača, kao i da, u primjerenom roku, prije zaključenja sa potrošačem okvirnog ugovora o računu za plaćanje, dostave isti potrošaču u papirnoj formi ili drugom trajnom mediju.

Informativni dokument o naknadama predstavlja dokument koji potrošačima daje informaciju o visini naknada za najčešće korišćene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge u Crnoj Gori. To su usluge povezane s računom za plaćanje koje potrošači najčešće koriste i koje ih izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku.